เกี่ยวกับงานการบัญชี

การบริหารงาน

นายเดโชวัต  ทักคุ้ม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุรคณา  ศรีเดช
หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวมาลัย  มะยมหิน
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นางสาววัณนิพิศ  ทองสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น